باور خویش

انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند.توماس پاین