قضاوت

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن .آبراهام لینکلن