دستگیری یا پاگیری

در زندگی اجتماعی و تعامل با سایر انسانها اگر دست کسی را نمیگیری لااقل مانعی جلوی پایش نیز نباش.