نوش و نیش

در عمر گرانمایه خویش          نوش باشیم نه نیش.