به کدام سو؟

مهم نیست در کجای دنیا ایستاده ای ,مهم این است که به کدام سمت میروی