تعادل

زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.انیشتین