شکسپیر میگوید:

تردیدهای ما خائنینی هستند که با نصایح خود , ما را از حمله به دشمن بازمیدارند در حالیکه تصمیمی راسخ و حمله ای بموقع میتواند فتح را نصیب ما سازد.شکسپیر