ترس از رنج
آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .ضرب المثل چینی