بردن
 بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا .
لومباردی