حریم اندیشه
هیچگاه در حریم زیبای اندیشه ات تراوشات اذهان بدبین و منفی باف را راه نده .تو میتوانی به اوج برسی.