سود
نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه .
زرتشت