آینده
 من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .
کترینگ