رشد
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .
گوته