بال پرنده
امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده!آرتور شوپنهاور-