پناه
در پناه خدا بودن یعنی قوی ترین بودن .از محکمترین پناهگاه خود برای رفتن به سنگرهای قراردادی  ونامطمئن دور نشو.در پناه خدا میتوانی بهترینها را داشته باشی.چشم باز کن.