زیستن
زیاد زیستن آرزوی همه است اما خوب زیستن,آرمان یک عده محدود. .سخن بزرگان