لیاقت
از زندگی ,آنچه را لیاقتش را داریم به ما میرسد ,نه آنچه آرزویش را! .سخن بزرگان