شانس

من به شانس خیلی اعتقاد دارم ,چون هر وقت که تلاش میکنم ,شانس می آورم. .سخن بزرگان