ارزش
ارزش هر کس به اندازه چیزی است که به دنبال آن است. .سخن بزرگان