مدیریت زمان

مردم اغلب از بی وقتی شکایت میکنند ,در حالی که مشکل اصلی,بی هدفی است. .سخن بزرگان