شروع

کسی جرات موفق شدن دارد که جرات شروع کردن داشته باشد. .سخن بزرگان