جریان زندگی
جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست .سخن بزرگان