دوستت دارم
 هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده سخن بزرگان