سایه
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .سخن بزرگان