اندیشه سلامت
بیش از آنکه به راه های بیمار نشدن بیاندیشیم به راه های سالمتر بودن فکر کنیم .آدمی به آنچه بیشتر فکر میکند دچار میشود. با تفکر به و ترس از بیماری آنرا به خود جذب نکنیم.