هستید
آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید