امروز
کسی که دیروز و امروزش یکی باشد زیانکار است-حضرت محمد-(ص)