لبخند
لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است