محبت
محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد