بخشندگی
بخشندگی را بیاموز ازانتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است