مهارتهای زندگی
فراگیری مهارتهای زندگی یعنی توانایی شنا کردن در مسیر رودخانه حیات.هر چه بهتر بلد باشی میتوانی از دیگران جلوتر باشی.