دوست
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد