معرفت
معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد