صالح
اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی