از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
بخشندگی
بخشندگی را بیاموز ازانتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است