از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
صالح
اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی