از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
دست ایمان
خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ، باز می کند.