از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
عاشقانه
 عشق به دیگری ضرورت نیست ٬ حادثه است .عشق به وطن ٬ ضرورت است نه حادثه ٬ عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه

۲- عاشق زمزمه می کند فریاد نمی کشد

۳- زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند مگر اینکه تو برق انداختن آنرا از یاد برده باشی

۴- عشق٬ نفس نخستین است و درد ٬ درد جاری ٬ نخستین همیشه

۵- خداوند خدا٬ پیش از آنکه انسان را بیافریند ٬ عشق را آفرید ٬ چرا که می دانست انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت
- عشق به دیگری ضرورت نیست ٬ حادثه است .عشق به وطن ٬ ضرورت است نه حادثه ٬ عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه

۲- عاشق زمزمه می کند فریاد نمی کشد

۳- زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند مگر اینکه تو برق انداختن آنرا از یاد برده باشی

۴- عشق٬ نفس نخستین است و درد ٬ درد جاری ٬ نخستین همیشه

۵- خداوند خدا٬ پیش از آنکه انسان را بیافریند ٬ عشق را آفرید ٬ چرا که می دانست انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت

۶- انسان هرچه دارد محصول هستی خویش را به اندیشه سپردن است

۷- چشم آن کس که می بیند مهم نیست ٬ روح آنکس که دیده می شود مهم است

۸- عشق یک قطار مسافر بری نیست تا تو اگر کمی دیر رسیدی ٬ قطار رفته باشد و تو مانده باشی با چمدانهای سنگین با تاسف ٬ با قطره های اشکی در چشمان حسرت

۹- هیچ چیز مثل خود استبداد استبداد را رسوا نمی کند

۱۰- نگاه کن و بخواه که هر چیزی را همانگونه که هست ببینی

۱۱- هر کس که گفت من ابدا دلگیر نمی شوم بدان که از ارتفاع دلگیری سخن می گوید

۱۲- شادی را بایدبیرون خطه داشتن و نداشتن جستجو کرد

۱۳- انسان تا درد نکشیده باشد نمی تواند درد را بنویسد

۱۴- عظمت در یکنواختی حرکت نیست در تداوم حرکت است

۱۵- ما دیگران را دیر می شناسیم خودمان را دیرتر

۱۶- زندگی را وجود مقصد معنی می کند نه رسیدن به مقصد